Συστοιχία 4 Αντλιών Θερμότητας

Συνολική επιφάνεια: 450τ.μ.
Θέση έργου: Κορωπί Αττικής
Θέρμανση: Fan coils, Συστοιχία 4 αντλιών θερμότητας 60KW.

Η εγκατάσταση ψύξης/θέρμανσης υποστηρίζεται από συστοιχία 4 αντλιών θερμότητας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 60KW. Το σύστημα υποβοηθείται από πεδίο 8 ηλιακών συλλεκτών. Η θερμοκρασία νερού προσαγωγής προς τα fan coils ρυθμίζεται από τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα ανάμιξης από τον ηλιακό ελεγκτή, βάση της εξωτερικής θερμοκρασίας (σύστημα αντιστάθμισης)