Συστοιχία 4 Αντλιών Θερμότητας

Συνολική επιφάνεια: 450τ.μ.
Θέση έργου: Κορωπί Αττικής
Θέρμανση: Fan coils, Συστοιχία 4 αντλιών θερμότητας 60KW.

Η εγκατάσταση ψύξης/θέρμανσης υποστηρίζεται από συστοιχία 4 αντλιών θερμότητας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 60KW. Το σύστημα υποβοηθείται από πεδίο 8 ηλιακών συλλεκτών. Η θερμοκρασία νερού προσαγωγής προς τα fan coils ρυθμίζεται από τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα ανάμιξης από τον ηλιακό ελεγκτή, βάση της εξωτερικής θερμοκρασίας (σύστημα αντιστάθμισης).
Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Γ.Χ.Ανδριανός.