Υπηρεσίες

Η TECHNOMECH δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των ηλεκτρομηχανολογικών μελέτων και εγκαταστάσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τον αρχικό σχεδιασμό, έως και την υλοποίηση ενός έργου. Στην TECHNOMECH πιστεύουμε ότι η μελέτη και η προετοιμασία ενός έργου είναι το Α και το Ω για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Βασική αρχή μας παραμένει η πιστή τήρηση όλων των Εθνικών αλλά και Διεθνών Κανονισμών και Προτύπων, προσαρμοζόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις, γεγονός που επιτάσσει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση.

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στηριζόμενη στη μακροχρόνια εμπειρία της στο κομμάτι της μελέτης και επίβλεψης, η TECHNOMECH υλοποιεί Η/Μ εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, σε συνεργασία με έμπειρα συνεργεία, καθοδηγούμενα πάντα από μηχανικό. Οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και υλικά, μέσα από συνεργασίες με τους κορυφαίους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η εταιρία μας δεν δεσμεύεται με αποκλειστικές συνεργασίες με εταιρίες εμπορίας υλικών και γι’ αυτό είναι σε θέση να επιλέγει τα βέλτιστα κατά περίπτωση υλικά, από όλη την αγορά. Σε κάθε εγκατάσταση λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν και υιοθετείται η βέλτιστη κατά περίπτωση τεχνική λύση, τηρώντας πάντα τις προδιαγραφές της μελέτης εφαρμογής.

Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρία TECHNOMECH Ο.Ε. παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης Η/Μ μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας και εφαρμογής. Κατά την εκπόνηση των μελετών γίνονται όλες οι απαραίτητες προβλέψεις, σε συνεργασία πάντα με τον αρχιτέκτονα και τον στατικό του έργου, ώστε να ενσωματωθούν ομαλά οι Η/Μ εγκαταστάσεις στο κτήριο, αισθητικά και κυρίως λειτουργικά. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Η μακρόχρονη εμπειρία μας και η συνεχής επαφή με όλες τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, μας επιτρέπει να διεκπεραιώνουμε τους φακέλους αδειοδότησης σε μικρό χρονικό διάστημα.

ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι διαδικασίες αδειοδότησης επαγγελματικών εργαστηρίων/βιοτεχνιών/εργοστασίων για τις εντός Αττικής περιοχές, υπόκεινται νομοθετικά στον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005) και στον μεταγενέστερο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011). Το μέγεθος που ορίζει ένα επαγγελματικό εργαστήριο και συνεπώς απλοποιεί τις διαδικασίες είναι η ισχύς του εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (και όχι ο βοηθητικός για την λειτουργία του κτηρίου). Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των επαγγελματικών εργαστηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 37 KW σε κινητήρια ισχύ και τα 70 KW σε θερμική ισχύ. Ταυτόχρονα, αποθήκες όπου πραγματοποιείται συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και αποθήκες εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης ευπαθών προϊόντων, αποθήκες υγρών καυσίμων, υγραερίων ή βιομηχανικών αερίων και αποθήκες διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων υλικών αδειοδοτούνται και αυτές βάσει του Ν.3982/2011.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου ονομάζεται το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών του σε θέρμανση και ψύξη. Η TECHNOMECH αναλαμβάνει τόσο την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, όσο και την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού/παραγωγής ζεστού νερού χρήσης αυτών, με την εγκατάσταση συστημάτων νέας γενιάς, όπως είναι οι αντλίες θερμότητας και η ηλιοθερμία.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η εταιρία μας διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία που χρειάζεται για να σας παράσχει συμβουλές και πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου σας. Αναλαμβάνουμε επίσης την σύνταξη και διεκπεραίωση του φακέλου σας σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, τόσο για ιδιωτικά έργα όσο και για επιχειρήσεις.