Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Μετά την έκδοση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ) θεσμοθετήθηκε ένας ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτηριακό τομέα, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτηρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα εισήλθε στη ζωή μας και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), το οποίο αποτελεί ένα από τα απαιτούμενα έγγραφα για την πώληση ή την μεταβίβαση ενός ακινήτου. Από την 1/1/2012, το Π.Ε.Α. είναι απαραίτητο και για την ενοικίαση ακινήτου, εφόσον συντάσσεται νέο συμφωνητικό.

Η εταιρία μας είναι μέλος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών σε όλες τις κατηγορίες (Κτήρια, Λέβητες, Κλιματισμός) με Αριθμό Μητρώου 2551. Είμαστε, συνεπώς, σε θέση να εκδίδουμε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, να προτείνουμε διάφορες λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου, καθώς και να εξετάζουμε τη δυνατότητα ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως είναι το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».