Υδραυλικά / Kαύσιμα Αέρια

Εγκαταστάσεις Υδραυλικών

Οι εγκαταστάσεις υδραυλικών χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες:  την εγκατάσταση ύδρευσης και την εγκατάσταση αποχέτευσης.

Σκοπός της εγκατάστασης ύδρευσης είναι η άρτια διανομή της απαιτουμένης παροχής νερού σε όλα τα σημεία λήψεως, με την κατάλληλη πίεση. Στην εγκατάσταση ύδρευσης περιλαμβάνονται:

  • Ο υδρομετρητής, με την διάταξη κεντρικού φίλτρου και ρύθμισης πίεσης.
  • Τα δίκτυα σωληνώσεων κρύου νερού.
  • Τα δίκτυα σωληνώσεων ζεστού νερού χρήσεως, με τον απαραίτητο εξοπλισμό παρασκευής και αποθήκευσης ζεστού νερού.
  • Τα δίκτυα σωληνώσεων είναι δυνατό να κατασκευαστούν από σωλήνες διαφόρων υλικών (πχ  χαλκό, πλαστικό, κλπ). Η εταιρία μας χρησιμοποιεί υλικά με πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό από διεθνείς οργανισμούς.
     

Κατά περίπτωση, λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του εξοπλισμού με την εγκατάσταση εξειδικευμένων διατάξεων (πχ διάταξη για τον περιορισμό των αλάτων του νερού, διάταξη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού κά).

Σκοπός της εγκατάστασης  αποχέτευσης είναι:

  • Η αποχέτευση των ακαθάρτων λυμάτων
  • Η αποχέτευση των βρόχινων υδάτων

Η εταιρία μας δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή υλικών, κυρίως στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου εγκαθίστανται απαραιτήτως ηχομονωτικοί σωλήνες. Αντίστοιχα, στα τμήματα που βρίσκονται θαμμένα κάτω από χώμα χρησιμοποιούνται σωλήνες υπονόμων βαρέως τύπου.

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου/Υγραερίου

Εκμεταλλευόμενοι την επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας μπορούμε να επιλέξουμε τη λύση του φυσικού αερίου για την θέρμανση των χώρων μιας κατοικίας, το μαγείρεμα αλλά και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Εναλλακτικά, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, μπορεί να επιλεγεί η λύση του υγραερίου, το οποίο μοιάζει σε αρκετά σημεία με το φυσικό αέριο και παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η χαμηλότερη τιμή του σε σχέση με το πετρέλαιο, η εξοικονόμηση του χώρου που θα απαιτούσε η εγκατάσταση δεξαμενής πετρελαίου και η μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο (δεν απαιτείται η περιοδική πλήρωση της δεξαμενής πετρελαίου). Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι δυνατόν να γίνουν σε νέα αλλά και υφιστάμενα κτήρια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ανέγερσης νέας οικοδομής (με έκδοση νέας οικοδομικής άδειας) και ανάλογα με την περιοχή που αυτή θα κατασκευαστεί, απαιτείται η προεγκατάσταση των σωληνώσεων και της καμινάδας του φυσικού αερίου για την ρευματοδότησή της. Το κόστος αυτό το επωμίζεται ο ιδιοκτήτης, είτε συνδεθεί με το δίκτυο του φυσικού αερίου (σε περίπτωση που είναι ενεργό στην περιοχή) είτε όχι.