Έκδοση Άδειας Δόμησης

Για την έκδοση Άδειας Δόμησης απαιτείται η υποβολή:

 • Αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Στατικής μελέτης
 • Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών
   

Βάση της εγκυκλίου οικ. 1603/04-10-2010, οι απαιτούμενες Η/Μ μελέτες (για κτήρια εμβαδού άνω των 50 τ.μ.) είναι οι εξής:

 • Μελέτες Υδραυλικών εγκαταστάσεων (Ύδρευση, Αποχέτευση)
 • Μελέτη Φυσικού Αερίου
 • Μελέτη Θέρμανσης
 • Μελέτη Κλιματισμού
 • Μελέτη Ηλεκτρικών
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) και ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου.
   

Προαιρετικά και κατά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν και οι κάτωθι μελέτες:

 • Μελέτη Ανελκυστήρα
 • Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 • Μελέτη Κολυμβητικής Δεξαμενής (Πισίνας)
 • Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης
 • Μελέτη Εξαερισμού
   

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των παραπάνω μελετών και την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της Άδειας σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και τον στατικό του έργου.

Ακολουθεί η κατασκευή του κτηρίου, κατά την οποία διεξάγονται από τον αρμόδιο ελεγκτή δόμησης τμηματικές αυτοψίες για τον έλεγχο της προόδου της κατασκευής και της πιστοποίησης ότι ακολουθούνται τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια.

Είναι προφανές ότι σε πρώιμο στάδιο (κατά τον αρχικό σχεδιασμό ενός κτηρίου) είναι αναγκαία η συνεργασία του ιδιοκτήτη, του αρχιτέκτονα και του μηχανολόγου μηχανικού, για τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων του κτηρίου πριν από την τελική έκδοση της πολεοδομικής άδειας, μιας και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου και θα καθορίσουν την τελική ενεργειακή κατάταξή του.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ακολουθεί η πιστοποίηση της ενεργειακής κατάταξης του νέου κτηρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή. Κατά τη διάρκεια της ενεργειακής επιθεώρησης γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:

 • Έλεγχος της δομής του κελύφους του κτηρίου και όσον αφορά την εφαρμογή της Μ.Ε.Α. Απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίων αγοράς των βασικών δομικών υλικών βάσει της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.
 • Έλεγχος των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου (Συστήματα Θέρμανσης, Κλιματισμού, Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης, Ηλιοθερμίας, Εξαερισμού κλπ).