Επίβλεψη Κατασκευής

Μετά την εκπόνηση των Η/Μ μελετών εφαρμογής ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η επιλογή των συνεργείων που θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων. Κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου γίνονται οι απαραίτητες επισκέψεις στο εργοτάξιο, με σκοπό την αυστηρή τήρηση των απαιτήσεων των μελετών εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η ορθή κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων και πραγματοποιείται η τμηματική παραλαβή τους.

Η εταιρία μας παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες στηριζόμενη σε μελέτες εφαρμογής, ανεξάρτητα από το αν έχουν εκπονηθεί από την ίδια ή όχι.