ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι διαδικασίες αδειοδότησης επαγγελματικών εργαστηρίων/βιοτεχνιών/εργοστασίων για τις εντός Αττικής περιοχές, υπόκεινται νομοθετικά στον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005) και στον μεταγενέστερο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011). Το μέγεθος που ορίζει ένα επαγγελματικό εργαστήριο και συνεπώς απλοποιεί τις διαδικασίες είναι η ισχύς του εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (και όχι ο βοηθητικός για την λειτουργία του κτηρίου). Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των επαγγελματικών εργαστηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 37 KW σε κινητήρια ισχύ και τα 70 KW σε θερμική ισχύ. Ταυτόχρονα, αποθήκες όπου πραγματοποιείται συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και αποθήκες εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης ευπαθών προϊόντων, αποθήκες υγρών καυσίμων, υγραερίων ή βιομηχανικών αερίων και αποθήκες διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων υλικών αδειοδοτούνται και αυτές βάσει του Ν.3982/2011.